1. ОбразованиеНаукаКимияДигиране на концепцията на мола по химия
Химия за манекени, 2-ро издание

От Джон Т. Мур

Част от химия за манекени мамят лист

Молът (съкратено мол и понякога наричан номер на Авогадро) е преобразуващ номер, който позволява на химик или студент по химия да премине от микроскопичния свят на атоми, йони и молекули към макроскопичния свят на грамове, килограми и тонове. Молевата конверсия се използва в реакционната стехиометрия, за да се предскаже колко продукт може да се получи от определено количество реагент или колко реагент е необходим за производството на определено количество продукт.

Ако знаете частиците, бенките или грамовете от веществото, можете да изчислите другите две измервания, като използвате следното уравнение:

1 мол = 6.022 × 1023 частици / мол = тегло на формулата, изразено в грамове